Zapraszamy mieszkańców Katowic do zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024 oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. tego dokumentu.

Przedstawiony projekt dokumentu stanowi aktualizację Programu uchwalonego w 2017 roku i jest trzecim opracowaniem tego typu dla Katowic. Dokument ten ma na celu wskazanie działań w mieście, które ograniczą emisję hałasu do środowiska, a tym samym poprawaią komfort życia mieszkańców Katowic. Realizacja tych działań docelowo na prowadzić do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych w miejscach, gdzie wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm, które są opisane w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Projekt Programu został stworzony na podstawie gruntownej analizy efektywności dostępnych środków obniżenia hałasu. Opracowując ten dokument wzięto pod uwagę nie tylko wyniki mapy akustycznej, opracowanej w 2018 r., ale także tendencje rozwojowe miasta, skargi mieszkańców na uciążliwość akustyczną oraz możliwości finansowe. Dzięki temu dostosowano go do polityki ekologicznej, rozwojowej i finansowej miasta.

Jak zgłosić uwagi do projektu Programu?

Od 21 kwietnia do 11 maja uwagi i opinie mieszkańców będą zbierane za pomocą formularza konsultacyjnego. Będzie go można uzupełnić bezpośrednio TUTAJ, albo pobrać i odesłać na adres e-mail: , wpisując w tytule wiadomości „uwagi do programu”.

Opinie w ww. terminie będzie można również przesłać listem pod adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne.

Więcej informacji o procesie konsultacyjnym i samym dokumencie znajdą Państwo —> tutaj
Materiały znajdą Państwo —> tutaj


Uwaga termin składania uwag do projektu Programu wydłużony!

Dokument pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024” został opracowany i przekazany przez Wykonawcę w lutym 2020 r. i w takiej formie skierowany do konsultacji społecznych. Jednakże sytuacja w kraju związana z pandemią COVID-19, w tym w Katowicach, zmusza do ostrożnego podejścia do planowania przyszłych działań inwestycyjnych. Dlatego też działania związane z budową zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów) ujęte w tabeli 48 „Proponowane działania przeciwhałasowe Programu w perspektywie krótkookresowej 2019 ÷ 2024 – hałas drogowy”, tj. działania:

1. HD09 – Ekran o długości ok. 200 m po stronie wschodniej i ok. 120 m po stronie zachodniej; projekt i budowa zabezpieczeń w ramach planowanej przebudowy Al. Roździeńskiego;

2. HD11 – Ekran akustyczny wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu przedszkola (wokół placu zabaw)

zostały obecnie przesunięte do realizacji w perspektywie średniookresowej w latach 2024-2029, tj. do tabeli 49 jako działania o oznaczeniach HD12 i HD13.

Z kolei dla ograniczenia uciążliwości hałasu drogowego w ciągu ul. Mikołowskiej od al. Górnośląskiej do ul. Gallusa (działanie HD10-teraz HD09) w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona analiza akustyczna oraz wykonany projekt możliwych do wdrożenia rozwiązań minimalizujących hałas drogowy. Dopiero na podstawie wyżej wymienionej analizy połączonej z konsultacjami społecznymi zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu najbardziej racjonalnego rozwiązania inwestycyjnego.

W związku z powyższym treść projektu dokumentu uległa zmianie w opisanym obszarze. Na Państwa dodatkowe opinie do projektu Programu czekamy do 18 maja br.

skorygowane dokumenty:

20200511_POH_Katowice_2019

20200511_POH_Katowice_2019_Zalacznik_1_Wizualizacje