Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024

W dniu 30 czerwca 2020 r. uchwałą nr XXI/506/20 Rady Miasta Katowice został przyjęty „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024(POŚpH), opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. SLA., z 2020 r., poz. 5576). Uchwalony przez Radę Miasta Katowice POŚpH stanowi akt prawa miejscowego, a jego ustalenia będą sukcesywnie wdrażane.

Cel POŚpH na lata 2019-2024 – wskazanie działań mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia mieszkańców Katowic. Wykonanie wskazanych w POŚpH działań powinno docelowo prowadzić do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm.  Niniejszy dokument jest trzecim opracowaniem tego typu dla Katowic i stanowi aktualizację Programu uchwalonego w roku 2017.

Podstawa merytoryczna  – Mapa akustyczna opracowana w 2018 r.  wraz gruntowną analizą efektywności dostępnych środków obniżenia hałasu. Opracowując niniejszy dokument wzięto pod uwagę nie tylko wyniki mapy akustycznej, ale także tendencje rozwojowe miasta, skargi mieszkańców na uciążliwość akustyczną oraz możliwości finansowe. Dzięki temu dostosowano POŚpH do polityki ekologicznej, rozwojowej i finansowej miasta.

Ponadto POŚpH opracowany został z wykorzystaniem szeregu materiałów, dokumentów i publikacji, określających założenia i uwarunkowania polityki kształtowania klimatu akustycznego tj.:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.,
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,
 • Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024,
 • Strategia rozwoju Miasta „Katowice 2030”,
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2019-2045.

Elementy składowe POŚpH – biorąc pod uwagę strategiczny cel opracowania, tj. obniżenie poziomu hałasu w środowisku, POŚpH składa się z czterech podstawowych elementów:

 • analizy aktualnego stanu środowiska akustycznego, wykonanej na podstawie Mapy akustycznej, która wskazuje obszary najbardziej narażone na oddziaływanie poszczególnych źródeł hałasu,
 • oceny realizacji działań poprzednich edycji POŚpH (w przypadku miasta Katowice są to Programy z lat 2010 i 2017), obejmującej analizę przyjętych założeń i strategii oraz stopnia realizacji zamierzonych zadań,
 • wyznaczenia podstawowych kierunków działań zmierzających do obniżenia hałasu w środowisku,
 • wskazania obszarów i zakresu działań przeciwhałasowych w odniesieniu do poszczególnych źródeł hałasu.

Priorytetyzacja działań przeciwhałasowych – wszystkie obszary narażone na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu powinny być objęte POŚpH. Jednak ze względu na:

 • wielkość obszaru narażonego i liczbę źródeł hałasu,
 • dostępność wystarczająco skutecznych technik i metod redukcji hałasu,
 • koszt ich stosowania,

nie jest możliwe, aby wszystkie zadania były zrealizowane w perspektywie kilku, czy kilkunastu lat. Dlatego niezbędny do zastosowania był podział zadań na krótko-, średnio- i długoterminowe, który zależny jest od:

 • wielkości narażenia na hałas,
 • liczby mieszkańców narażonych na hałas,
 • możliwości finansowania.

Podstawowym kryterium typowania kolejności realizacji zadań była więc wielkość przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku oraz liczba narażonych osób (czego miarą jest wskaźnik M).