Jak planowana jest redukcja hałasu w Katowicach?

Redukcja hałasu wytwarzanego w przestrzeni miejskiej jest trudnym i długofalowym działaniem. Kierunki działań o charakterze naprawczym, których celem jest polepszenie klimatu akustycznego, a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców Katowic są wyznaczone w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024 opracowanym zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) w związku z art. 8 i 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087). Zadaniem przedmiotowego Programu jest obniżenie poziomu hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnej na terenach wymagających ochrony akustycznej, gdzie poziom hałasu przekracza obowiązujące normy.

Redukcja hałasu w Katowicach odbywa się wielotorowo

Poprawa klimatu akustycznego miasta realizowana jest poprzez działania:

planistyczne uwzględniające obszary zagrożone ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu, zidentyfikowane w Mapie Akustycznej;

organizacyjne podejmowane głównie w obszarze hałasu drogowego w celu redukcji poziomu jego emisji u źródła, poprzez: egzekwowanie ograniczeń prędkości, upłynnianie ruchu, ograniczanie ruchu transportu ciężkiego;

techniczne związane z modernizacją nawierzchni dróg, linii tramwajowych i kolejowych, budowaniem nowych dróg czy montażem tłumików akustycznych dla instalacji przemysłowych. Budowa ekranów akustycznych ze względów na wymogi techniczne oraz wysoki koszt jest rozwiązaniem ostatecznym.

edukacyjne zwiększające świadomość mieszkańców w zakresie ich wpływu na klimat akustyczny panujący w mieście.


Kto może wpływać na poprawę klimatu akustycznego: